Monday, June 4, 2007

From Julie's Collection of Humor in the Classroom

The classroom is one best source of humorous stories.Our batch has a number of teachers who have encountered many funny stories from their pupils. Here is one from Julie's collection.

Scenario:Grade 2 Pilipino class
Lesson:Ang Tamang gamit ng ANG at ANG MGA

Matapos ituro ng guro ang tamang gamit ng ANG at ANG MGA,nagbigay siya ng maikling pagsusulit.Sa 10,3 lamang ang tama ni Olivia.Tinanong niya ito kung alam na ang tamang gamit ng dalawang salitang iyon sa aralin.

Guro:Olivia,kailan ginagamit ang ANG?

Olivia:Ahh,sabay kamot ng ulo

Guro:(Inis na) Ano ka ba naman ,katuturo ko lang ,di ka siguro nakinig.
Kelan ginagamit ang ANG?

Olivia:( Naiiyak na) Ma'am,NGAYON po!

Guro:(Pasigaw) Ano kamo?

Olivia:(Humikbi na)O sige na po,BUKAS na lang

Guro:(di napigil ang bunghalit ng tawa) Ha,ha,ha ha!!

Teaching really gives emotional highs!!

1 comment:

C C ramirez said...

Luz, teachers must have an abundant supply of sense of humour and wit to be able cope with different mind trajectories in their class and to survive in this profession. I quit after a short stint in the classroom.

But do keep 'em coming, those hilarious anecdotes.